Felvételi eljárás 2022

Diplomataképző Program

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM), valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) szakmai együttműködésének a keretében a Magyar Diplomáciai Akadémia (MDA) pályázatot hirdet a diplomáciai karrier iránt érdeklődők számára. A felvételi eljárás többfordulós, amelynek része egy kétnyelvű írásbeli vizsga, és egy szóbeli elbeszélgetés.

A képzés leírása:

A felvételi eljárás során kiválasztottak 2022 szeptemberétől egy oktatási programon vesznek részt, melynek sikeres elvégzését követően 2023 tavaszán a KKM-ben, illetve a minisztérium külképviseletein szakmai gyakorlatot teljesítenek. A képzési és gyakorlati program sikeres lezárását követően a résztvevők – a megüresedő státuszok függvényében – lehetőséget kapnak a KKM állományába történő felvételre és diplomáciai karrierjük megkezdésére. A képzési és gyakorlati programban résztvevők a program teljes ideje alatt (2022. szeptember 01–2023. augusztus 31.) havi nettó 275.000 Ft ösztöndíjban részesülnek.

Belépési követelmények (ill. az igazolás módja):

 

 • magyar állampolgárság

felvételi nyilatkozat elfogadása a jelentkezési felületen

 • cselekvőképesség

felvételi nyilatkozat elfogadása a jelentkezési felületen

 • büntetlen előélet

felvételi nyilatkozat elfogadása a jelentkezési felületen

 • hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához

felvételi nyilatkozat elfogadása a jelentkezési felületen

 • adatkezelési nyilatkozat (GDPR alapján)

Közös Adatkezelési Tájékoztató elfogadása a jelentkezési felületen

 • ösztöndíjas és képzési szerződés megkötése

sikeres felvételi eljárást követően

 • felsőfokú végzettség

meglévő diploma esetén elektronikus formátum

(a jelentkezési felületre feltöltve)

 • legalább felsőfokú angol nyelvtudás és további legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete

felvételi nyilatkozat, illetve meglévő nyelvvizsga esetén elektronikus formátum

(a jelentkezési felületre feltöltve)

 • két oldalt nem meghaladó önéletrajz és egy 4000 karaktert nem meghaladó, angol nyelven írt motivációs levél

elektronikus formátum

(a jelentkezési felületre feltöltve)

 • egyéb további dokumentumok, amelyek előnyt jelenthetnek a felvételi eljárás lefolytatása során
  • pl. igazolás OTDK helyezésről vagy más releváns tanulmányi versenyen elért eredményről, szakmailag releváns hazai és nemzetközi munkatapasztalatról, illetve személyre szóló ajánlás egyetemi oktatótól vagy diplomatától

elektronikus formátum

(a jelentkezési felületre feltöltve)

Diplomával kapcsolatos elvárások, előírások:

 • • Az MDA nem zár ki semmilyen szakot, vagy szakirányt a jelentkezők végzettsége kapcsán, bármilyen szakos, legalább BA/BSc vagy osztatlan képzésben szerzett diplomával lehet jelentkezni.
  • A diplomának a program megkezdésekor, 2022 szeptemberében kell rendelkezésre állnia – tehát a 2022 nyarán várhatóan felsőoktatási diplomát szerző hallgatók is jelentkezhetnek a felvételi eljárásban.
  • Amennyiben a jelentkezők a képzési program kezdetén nem tudják bizonyítani felsőfokú végzettségüket, úgy automatikusan kizárásra kerülnek a Diplomataképző Programból és csak új felvételi eljárás útján – a felsőfokú végzettség hitelt érdemlő igazolása mellett – jelentkezhetnek arra a későbbiekben.

 Felvételi eljárás folyamata:

 1. Jelentkezés a programba:
  • A Magyar Diplomáciai Akadémia honlapjáról elérhető önálló felületen lehet megadni a bekért személyes adatokat a meglévő diplomákat, nyelvvizsgákat és egyéb dokumentumokat (elektronikus formátumban – a nem magyar vagy angol nyelvű dokumentumok esetén rövid magyar nyelvű ismertetést kérünk csatolni). A jelentkezési felületen van lehetőség a Felvételi nyilatkozatban, valamint az Közös Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak az elfogadására.
  • Jelentkezési határidő: 2022. május 15. (vasárnap) 23:59 (A jelentkezési felület 2022. április 11. (hétfő) napján nyílik meg.)
 2. Írásbeli teszt (online):
  • Csak azon jelentkezők kapják meg a felhívást az írásbeli tesztre, akik felvételi dokumentációja megfelelt a fenti előírásoknak. Hiánypótlásra nincs lehetőség. Az írásbeli teszt bármilyen okból történő elmulasztása az adott évi felvételi eljárásból történő automatikus kizárást vonja maga után, annak pótlására nincs lehetőség.
  • A felvételi eljárás írásbeli része online felületen keresztül történik, amelyhez a formailag helyes jelentkezést benyújtó pályázók elektronikus levélben kapnak elérési címet. A vizsga egy általános ismeretek mérésére szolgáló feleletválasztós tesztből, valamint szakmai és írásbeli kompetenciák mérésére szolgáló, magyar és angol kifejtős feladatokból áll. A pontszámítás folyamata a tájékoztató végén található.
  • A tervezett időpont: május 20. (péntek) délután 18:00 CET (részletekről elektronikus levélben kapnak tájékoztatást a vizsgán résztvevők 2022. május 18 (szerda) napjáig)
 3. Szóbeli meghallgatás
  • A szóbeli meghallgatásra az írásbeli teszten kiemelkedő eredményt elérő jelentkezőket hívjuk be.
  • A szóbeli elbeszélgetés bizottság előtt zajlik, melynek tagjai a KKM és háttérintézményei, valamint az NKE által delegált személyek. A beszélgetés fő nyelve a magyar, de elhangozhat kérdés bármilyen olyan nyelven, amelyet a jelölt – a pályázati anyaga alapján – legalább középfokon ismer.
  • A felvételi bizottság a meghallgatott személyeket értékeli és preferencia sorrendbe állítja.
  • A tervezett időpont: június 06. (hétfő) – 2022. június 17. (péntek)
 4. Eredményhirdetés
  • A KKM a soron következő évben, a várhatóan megüresedő státuszokat figyelembe véve dönt az adott évben felvehető diplomatajelöltek pontos számáról. Ennek ismeretében dönt az MDA a felvételt nyertek névsoráról és a tartaléklistáról.
  • Elektronikus úton történik a jelentkezők tájékoztatása. 2022 szeptemberében várhatóan 20–25 fő kezdheti meg a Diplomataképző Programot.
  • Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2022. július
  • A nemzetbiztonsági ellenőrzés csak a felvételt nyert jelöltek számára kötelező, melyet az illetékes szakszolgálat 2022 szeptemberéig folytat le.

A felvételi vizsga tananyaga:

Az MDA a felvételi vizsgához nem jelöl meg kötelező irodalmat, ajánlott irodalomként az alábbiakat javasolja:

Felvételi témák (átfogó felsorolás – nem tükröz fontossági sorrendet):

 1. Általános ismeretek
  • Általános műveltség (magyar és egyetemes történelem, magyar és egyetemes kultúra, földrajzi ismeretek, sport)
  • Alapvető politikai, jogi, gazdasági, kulturális, vallási fogalmak; államberendezkedések; egyes államok területére, népességére, gazdasági fejlettségére vonatkozó alapvető adatok; állam- és kormányfők, politikai pártok
  • Aktuális külpolitikai és Európa-politikával kapcsolatos események (elsősorban a napi és heti sajtó alapján)
  • Alapvető protokollismeretek
 2. Külpolitika
  • Diplomáciatörténet (különösen 1945-től napjainkig) – kiemelt regionális és globális konfliktusok a hidegháború alatt
  • Regionális konfliktusok a kétpólusú világrend felbomlása után (különösen Öböl-válság, iraki válság, délszláv háborúk, India–Pakisztán, koreai szembenállás, Ruanda, Transzkaukázus, afganisztáni válság, Darfúr, az arab tavasz, a líbiai háború, a szír válság).
  • Az európai integráció története és folyamata, uniós intézmények, szakpolitikák, meghatározó európai politikusok, aktuális kérdések
  • Nemzetközi szervezetek (különösen ENSZ, NATO, EU, EBESZ) – megalakulás, szervezeti felépítés, tagság, ismert tisztségviselők, esetleges bővítési folyamatok, reformelképzelések, aktualitások.
 3. Nemzetközi gazdaságpolitika
  • Nemzetközi és világgazdasági gazdasági folyamatok (pl. nemzetközi kereskedelem, globális pénzügyi folyamatok, FDI és más termelési tényezők nemzetközi áramlása)
 4. Nemzetpolitika – a magyarság helyzete a Kárpát-medencében és a diaszpórákban

Az írásbeli felvételi pontok számítása:

A Diplomataképző Programban legfeljebb 100 pont szerezhető a felvételi eljárás írásbeli szakaszában, mely tartalmazza a többletpontokat is.

 • maximum 70 pont szerezhető az írásbeli felvételi vizsgával,
 • maximum 10 pont szerezhető a motivációs levél értékelése során,
 • maximum 15 pont adható a nyelvtudásra. A felsőfokú angol nyelvtudás és egy további idegen nyelv középfokú ismerete elvárás a jelentkezéshez, így ez 0 pont. Minden további – C típusú nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt – felsőfokú nyelvtudás 5 pont, minden további – C típusú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt – középfokú nyelvtudás 2,5 pont.
  • kivéve, ha az alábbi nyelvek egyike: szlovák, cseh, görög, lengyel, román, albán, szerb, horvát, szlovén, bolgár, portugál, svéd, finn, norvég, dán, észt, lett, litván, kínai, japán, arab, török, latin. Ezen nyelvek esetében a – C típusú nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt – felsőfokú nyelvtudás 10 pont, a – C típusú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt – középfokú nyelvtudás 5 pont.
 • a jelentkezők maximum 5 többletpontra jogosultak (OTDK 1–3. helyezés, az ajánlólevél, mesterszakos diploma vagy releváns nemzetközi szakmai tapasztalat alapján).
 • Nem számítható összpontszám annak a jelentkezőnek, aki az írásbeli felvételi vizsgán nem éri el a megszerezhető pontszám 50%-át, azaz 35 pontot.

Aki a felvételi eljárás során valótlan adatokat szolgáltat (pl. nyelvtudásról vagy büntetlen előéletről) vagy más a jó erkölcsbe (vagy jogszabályokba) ütköző lépést tesz (pl. plágium), az automatikusan kizárásra kerül minden jövőbeli Magyar Diplomáciai Akadémia által szervezett képzésről, programról.

További információ a következő e-mail címen keresztül kérhető: info.mda@mfa.gov.hu