Felvételi eljárás 2020

Diplomataképző Program

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM), valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) szakmai együttműködésének a keretében a Magyar Diplomáciai Akadémia (MDA) pályázatot hirdet a diplomáciai karrier iránt érdeklődők számára. A felvételi eljárás többfordulós, amelynek része egy kétnyelvű írásbeli vizsga, kompetenciavizsgálat és egy szóbeli elbeszélgetés.

A képzés leírása:

A felvételi eljárás során kiválasztottak 2020 szeptemberétől egy oktatási programon vesznek részt, melynek sikeres elvégzését követően 2021 tavaszán a KKM-ben, illetve a minisztérium külképviseletein szakmai gyakorlaton vesznek részt. A képzési és gyakorlati program sikeres lezárását követően a résztvevők – a megüresedő státuszok függvényében – lehetőséget kapnak a KKM állományába történő felvételre és diplomáciai karrierjük megkezdésére. A képzési és gyakorlati programban résztvevők a program teljes ideje alatt (2020 szeptember–2021 június) havi nettó 250.000 Ft ösztöndíjban részesülnek.

Belépési követelmények (ill. az igazolás módja):

·       magyar állampolgárság;

felvételi nyilatkozat elfogadása a jelentkezési felületen

·       cselekvőképesség;

felvételi nyilatkozat elfogadása a jelentkezési felületen

·       büntetlen előélet;

felvételi nyilatkozat elfogadása a jelentkezési felületen

·       hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához;

felvételi nyilatkozat elfogadása a jelentkezési felületen

·       adatkezelési nyilatkozat (GDPR alapján)

Közös Adatkezelési Tájékoztató  elfogadása a jelentkezési felületen

·       képzési szerződés megkötése

sikeres felvételit követően

·       felsőfokú végzettség;

meglévő diploma esetén elektronikus formátum

(a jelentkezési felületre feltöltve)

·       legalább felsőfokú angolnyelv-tudás és további legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete;

felvételi nyilatkozat, illetve meglévő nyelvvizsga esetén elektronikus formátum

(a jelentkezési felületre feltöltve)

·       két oldalt nem meghaladó önéletrajz és egy 4000 karaktert nem meghaladó, angol nyelven írt motivációs levél.

elektronikus formátum

(a jelentkezési felületre feltöltve)

·       egyéb további dokumentumok, amelyek előnyt jelenthetnek a felvételi eljárás lefolytatása során

o   pl. igazolás OTDK-helyezésről vagy más releváns tanulmányi versenyen elért eredményről, szakmailag releváns hazai és nemzetközi munkatapasztalatról, illetve személyre szóló ajánlás egyetemi oktatótól vagy diplomatától

elektronikus formátum

(a jelentkezési felületre feltöltve)

 

Diplomával kapcsolatos elvárások, előírások:

 • Az MDA nem zár ki semmilyen szakot vagy szakirányt a jelentkezők végzettsége kapcsán, bármilyen szakos, legalább BA/BSc vagy osztatlan képzésben szerzett diplomával lehet jelentkezni.
 • A diplomának a program megkezdésekor, 2020 szeptemberében kell rendelkezésre állnia – tehát a 2020 nyarán várhatóan felsőoktatási diplomát szerző hallgatók is jelentkezhetnek a felvételi eljárásban.
 • Amennyiben a jelentkezők a képzési program kezdetén nem tudják bizonyítani felsőfokú végzettségüket, úgy automatikusan kizárásra kerülnek a Diplomataképző Programból és csak új felvételi eljárás útján – a felsőfokú végzettség hitelt érdemlő igazolása mellett – jelentkezhetnek arra a későbbiekben.

 

Felvételi eljárás folyamata:

 1. Jelentkezés a programba:
  • A Magyar Diplomáciai Akadémia honlapjáról elérhető önálló felületen lehet megadni a bekért személyes adatokat, a meglévő diplomákat, nyelvvizsgákat és egyéb dokumentumokat (elektronikus formátumban – a nem magyar vagy angol nyelvű dokumentumok esetén rövid magyar nyelvű ismertetést kérünk csatolni). A jelentkezési felületen van lehetőség a Felvételi nyilatkozatban, valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak az elfogadására.
  • Jelentkezési határidő: 2020. május 15.
 2. Írásbeli teszt (online):
  • Csak azon jelentkezők kapják meg a felhívást az írásbeli tesztre, akik felvételi dokumentációja megfelelt a fenti előírásoknak. Hiánypótlásra nincs lehetőség. Az írásbeli teszt bármilyen okból történő elmulasztása az adott évi felvételi eljárásból történő automatikus kizárást vonja maga után, annak pótlására nincs lehetőség.
  • A felvételi eljárás írásbeli része online felületen keresztül történik, amelyhez a formailag helyes jelentkezést benyújtó pályázók elektronikus levélben kapnak elérési címet. A vizsga egy általános ismeretek mérésére szolgáló feleletválasztós tesztből, valamint szakmai és írásbeli kompetenciák mérésére szolgáló, magyar és angol kifejtős feladatokból áll. A pontszámítás folyamata a tájékoztató végén található.
  • A tervezett időpont: 2020. június 5. (péntek) (részletekről elektronikus levélben kapnak tájékoztatást a vizsgán résztvevők 2020. május 29-ig).
 3. Attitűd- és kompetenciavizsgálat
  • Az írásbeli felvételin elért eredmények alapján a legjobb (maximum) 35–40 jelentkező attitűd- és kompetenciaalapú szűrése történik meg, 6–8 fős csoportokban. Az értékelés egyedi szempontok alapján történik, mely a szóbeli meghallgatásra történő behívás alapjául szolgál.
  • Ha a vizsgálat kijelölt időpontjában valaki nem jelenik meg, annak a felvételi jelentkezése automatikusan elutasításra kerül. (Egyedi időpontkéréseket csak előzetesen, a meghívóban szereplő kontaktszemélynek lehet jelezni, mely igényeket a szűkös kapacitások miatt korlátozottan tudjuk csak figyelembe venni.)
  • A tervezett időpont: 2020. június negyedik hete (várhatóan összesen 5 nap).
 4. Szóbeli meghallgatás
  • A szóbeli meghallgatásra az attitűd- és kompetenciavizsgálaton résztvevőket hívjuk be.
  • A szóbeli elbeszélgetés során szakmai és attitűd-, kompetenciaalapú szűrés zajlik, ennek megfelelő összetételű bizottság előtt, melynek tagjai a KKM és háttérintézményei, valamint az NKE által delegált személyek. A beszélgetés fő nyelve a magyar, de elhangozhat kérdés bármilyen olyan nyelven, amelyet a jelölt – a pályázati anyaga alapján – legalább középfokon ismer.
  • A felvételi bizottság a meghallgatott személyeket értékeli és preferenciasorrendbe állítja.
  • A tervezett időpont: 2020. július második hete.
 5. Eredményhirdetés
  • A KKM a soron következő évben, a várhatóan megüresedő státuszokat figyelembe véve dönt az adott évben felvehető diplomatajelöltek pontos számáról. Ennek ismeretében dönt az MDA a felvételt nyertek névsoráról és a tartaléklistáról.
  • Elektronikus úton történik a jelentkezők tájékoztatása. 2020 szeptemberében várhatóan 20–25 fő kezdheti meg a Diplomataképző Programot.
  • A tervezett időpont: 2020. július harmadik hete.
  • A nemzetbiztonsági ellenőrzés csak a felvételt nyert jelöltek számára kötelező, melyet az illetékes szakszolgálat 2020 őszéig folytat le.
 •  

A felvételi vizsga tananyaga:

Az MDA a felvételi vizsgához nem jelöl meg kötelező irodalmat, ajánlott irodalomként az alábbiakat javasolja:

 • tudományos folyóiratok (pl. Külügyi Szemle, Európai Tükör, Parlamenti Szemle, Acta Humana, Society and Economy) és tudományos műhelyek elemzései (pl. KKI-elemzések, NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Elemzések), aktuális nemzetközi témákkal foglalkozó anyagai;
 • hazai és nemzetközi napi-, valamint hetilapok aktuális nemzetközi témákkal foglalkozó cikkei-

Felvételi témák (átfogó felsorolás – nem tükröz fontossági sorrendet):

 1. Általános ismeretek
  • Általános műveltség (magyar és egyetemes történelem, magyar és egyetemes kultúra, földrajzi ismeretek, sport).
  • Alapvető politikai, jogi, gazdasági, kulturális, vallási fogalmak; államberendezkedések; egyes államok területére, népességére, gazdasági fejlettségére vonatkozó alapvető adatok; állam- és kormányfők, politikai pártok.
  • Aktuális külpolitikai és Európa-politikával kapcsolatos események (elsősorban a napi és heti sajtó alapján).
  • Alapvető protokollismeretek.
 2. Külpolitika
  • Diplomáciatörténet (különösen 1945-től napjainkig) – kiemelt regionális és globális konfliktusok a hidegháború alatt.
  • Regionális konfliktusok a kétpólusú világrend felbomlása után (különösen öbölválság, iraki válság, délszláv háborúk, India–Pakisztán, koreai szembenállás, Ruanda, Transzkaukázus, afganisztáni válság, Darfúr, az arab tavasz, a líbiai háború, a szír válság).
  • Az európai integráció története és folyamata, uniós intézmények, szakpolitikák, meghatározó európai politikusok, aktuális kérdések.
  • Nemzetközi szervezetek (különösen ENSZ, NATO, EU, EBESZ) – megalakulás, szervezeti felépítés, tagság, ismert tisztségviselők, esetleges bővítési folyamatok, reformelképzelések, aktualitások.
 3. Nemzetközi gazdaságpolitika
  • Nemzetközi és világgazdasági gazdasági folyamatok (pl. nemzetközi kereskedelem, globális pénzügyi folyamatok, FDI és más termelési tényezők nemzetközi áramlása).
 4. Nemzetpolitika – a magyarság helyzete a Kárpát-medencében és a diaszpórákban

Az írásbeli felvételi pontok számítása:

A Diplomataképző Programban legfeljebb 100 pont szerezhető a felvételi eljárás írásbeli szakaszában, mely tartalmazza a többletpontokat is.

 • maximum 70 pont szerezhető az írásbeli felvételi vizsgával,
 • maximum 10 pont szerezhető a motivációs levél értékelése során,
 • maximum 15 pont adható a nyelvtudásra. A felsőfokú angolnyelv-tudás és egy további idegen nyelv középfokú ismerete elvárás a jelentkezéshez, így ez 0 pont. Minden további – C típusú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt – felsőfokú nyelvtudás 5 pont, minden további – C típusú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt – középfokú nyelvtudás 2,5 pont.
  • kivéve, ha az alábbi nyelvek egyike: szlovák, cseh, görög, lengyel, román, albán, szerb, horvát, szlovén, bolgár, portugál, svéd, finn, norvég, dán, észt, lett, litván, kínai, japán, arab, török, latin. Ezen nyelvek esetében a – C típusú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt – felsőfokú nyelvtudás 10 pont, a – C típusú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt – középfokú nyelvtudás 5 pont.
 • a jelentkezők maximum 5 többletpontra jogosultak (OTDK 1–3. helyezés, az ajánlólevél, mesterszakos diploma vagy releváns nemzetközi szakmai tapasztalat alapján).
 • Nem számítható összpontszám annak a jelentkezőnek, aki az írásbeli felvételi vizsgán nem éri el a megszerezhető pontszám 50%-át, azaz 35 pontot.

Aki a felvételi eljárás során valótlan adatokat szolgáltat (pl. nyelvtudásról) vagy más a jó erkölcsbe (vagy jogszabályokba) ütköző lépést tesz (pl. plágium), az automatikusan kizárásra kerül minden jövőbeli Magyar Diplomáciai Akadémia által szervezett képzésről, programról.

További információ a következő e-mail-címen keresztül kérhető: info.mda@mfa.gov.hu